Polityka ochrony prywatności

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie”), informujemy, że:

Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest radca prawny Bartosz Znojkiewicz z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowska 34/50 lok. 16, 00-554 Warszawa, biuro: ul. Żurawiej 26 lok. 5, 00-515 Warszawa.

Cel przetwarzania danych i podstawy prawne

Twoje dane osobowe pozyskane w związku z korzystaniem z serwisu kancelaria-znojkiewicz.pl będą przetwarzane w następujących celach:

 • odpowiedź na wiadomości wysłane za pomocą formularza kontaktowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia,
 • do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.

Udostępnienie danych osobowych

Twoje dane mogą zostać przekazane podmiotom, które wspierają nas w bieżącej działalności takim jak: firmy informatyczne obsługujące nasze systemy informatyczne lub udostępniające narzędzia informatyczne, podmioty świadczące na naszą rzecz usługi rachunkowo – księgowe, usługi fakturowania i rozliczania zawartej umowy, umowy doradcze, audytowe, podmioty świadczące na naszą rzecz usługi prawnicze, jako nasi podwykonawcy, podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską w związku z przekazywaną korespondencją, podmioty prowadzące działalność w zakresie realizacji płatności np. banki w związku z realizacją płatności.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Okres przechowywania danych osobowych

Okres przetwarzania Twoich danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres przez który Twoje dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

 • przepisy prawa, które mogą obligować do przetwarzania danych przez określny czas,
 • okres, który jest niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów,
 • okres na jaki została udzielona zgoda.

Przysługujące prawa

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu, na zasadach i w przypadkach określonych w Rozporządzeniu prawo do:

 1. dostępu do danych osobowych,
 2. sprostowania danych osobowych,
 3. usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. przenoszenia danych,
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 7. cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

Wymóg podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania część funkcjonalności serwisu może nie działać prawidłowo.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.